Duchowość


„Duchowość RRN oparta jest o więź z Matką Bożą, która prowadzi do coraz pełniejszego odkrycia Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej i Kościoła. Biblijną podstawą duchowości RRN są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoja”. Podstawowy komentarz do tego tekstu biblijnego zawarty jest w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Mater”.

Duchowość RRN to duchowość zawierzenia Matce Bożej wyrażająca się w pojedynczych aktach, a jeszcze bardziej w postawie, którą nazywamy komunią życia z Maryją. Członkowie RRN razem z Nią pragną uczestniczyć w Eucharystii, zgłębiać prawdy zawarte w Piśmie Świętym, tajemnice Kościoła i codzienność własnego życia.”

Źródło: http://rrn.bialystok.pl/?page_id=5

Piosenka – Królowo Rodzin

Akt oddania się Matce Bożej
na wyłączną służbę Kościołowi

Ja……………………………………

składam wobec Boga w Trójcy Jedynego
na ręce mojego spowiednika,
akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi.

Świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego,
równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy,
pragnę w postawie ubogiego w duchu – żebraka ewangelicznego
żyć na wzór św. Jana Apostoła w komunii z Maryją.

Ufam, że to Ona będzie żyła we mnie i za mnie,
na obraz i podobieństwo swego Syna,
posłusznego woli Ojca aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

Wierzę, że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył,
ale Chrystus we mnie, za mnie i przeze mnie.

* * *

Ten Akt oddania zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich (zob. Statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich, Art.6 ust.8).